CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB TESLA INDUSTRIAL,SAU

Copyright © 2013. TESLA INDUSTRIAL,SAU. Tots els drets reservats.

1. INFORMACIÓ GENERAL

L’empresa TESLA INDUSTRIAL,SAU amb NIF A-58477712, té el seu domicili social a Cartoixa de Vallparadís,10 baixos 08222 Terrassa (BCN) amb telèfon 93 786 10 59 i fax número 93 731 34 01, té l’adreça electrònica lluis@tesla.es

2. OBJECTE.

Aquest document “Nota Legal” té per objecte regular i establir les Condicions Generals de l’ús del web que l’empresa TESLA INDUSTRIAL,SAU posa a disposició del públic en l’URL tesla.es.
El present web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment als clients de l’empresa interessats en la seva prestació de serveis, concretament centra la seva activitat en el sector de serveis i manteniment integral d’edificis.
L’empresa es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació i actualització dels continguts i serveis, de la present Nota Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. ACCEPTACIÓ, ACCÉS I ÚS CORRECTE DEL WEB.

3.1. ACCEPTACIÓ.

La utilització del web per tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en la present Nota Legal.

3.2. ACCÉS A LA WEB.

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat d’aquells serveis en els que l’empresa condiciona la seva utilització a la prèvia complementació del corresponent formulari i/o pagament de l’import corresponent al servei.
L’empresa manifesta que la prestació de serveis i subministraments de tercers per a connexió a través de la xarxa de comunicacions, inclosos el transport, qualitat, continuïtat i funcionament, no li corresponen, motiu pel qual l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.
En aquest sentit, l’empresa es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva web, en qualsevol moment i sense preavís, ja siguin per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa. En conseqüència, l’empresa no garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni la continuïtat de la seva web en el cas que es presentin les causes citades, no podent exigir-se-la responsabilitats en aquest sentit.
Així mateix, l’empresa no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

3.3. ÚS CORRECTE DEL WEB.

L’usuari s’obliga a fer un correcte ús del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i de la present Nota Legal.
De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota Legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web al d’altres usuaris.
Així mateix l’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’empresa presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.
L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, microinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’empresa o de tercers.
L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.
No es permet, excepte quan hi hagui acceptació expressa per part de l’empresa, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines de l’empresa diferents de la pàgina principal del seu portal, ni tampoc presentar les webs de l’empresa o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.
El usuari respondrà davant l’empresa i davant tercers, dels danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment de dites obligacions.

4. CONTINGUTS.

El contingut del present web es de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigilància o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu concret.
No obstant, l’empresa posarà els mitjans raonables a la seva disposició per tal que els continguts inclosos en la seva web siguin exactes i estiguin el més actualitzats possibles.
Tanmateix, TESLA INDUSTRIAL,SAU no es responsabilitza de la informació que l’usuari pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de TESLA INDUSTRIAL,SAU que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.
En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte para ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé l’autorització expressa de d’aquest lloc web i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de TESLA INDUSTRIAL,SAU dels indicats drets de propietat intel·lectual.
Tret que legalment s’estableixi el contrari, queda així mateix prohibit descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, sublicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari de d’aquest lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.
Tots els drets estan reservats.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITATS.

6.1. RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA PER UTILITZACIÓ DEL WEB.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i l’empresa està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.
L’usuari serà l’únic responsable per a qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers contra l’empresa com a conseqüència o basada en la utilització del web per part de l’usuari.

6.2. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PEL FUNCIONAMENT DEL WEB.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’empresa.
Així mateix, l’empresa s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línees telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de l’empresa.

6.3. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PER ENLLAÇOS.

L’empresa declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació.
L’empresa no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels enllaços, ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, motiu pel qual tampoc serà responsable del resultat obtingut o dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.
Si l’usuari optes per abandonar el web a través d’enllaços a altres webs diferents a les d’aquesta empresa, Aquesta no es farà responsable de les politiques de privacitat de dites planes ni de les galetes que aquests poguessin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari

7. PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’empresa TESLA INDUSTRIAL,SAU informa als usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin al emplenar qualsevol formulari dels que s’inclouen en aquesta web es recolliran en fitxers, dels que n’és responsable TESLA INDUSTRIAL,SAU i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis empresarials.
En aquest sentit, l’usuari dóna el seu consentiment per tal que les dades es tractin de la forma i finalitat indicades, i garanteix en tot moment de l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a aquesta empresa i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, i així com per exercir els esmentats drets, pot adreçar-se a l’empresa TESLA INDUSTRIAL,SAU mitjançant correu electrònic lluis@tesla.es, Tel. 93 786 10 59.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol, i qualsevol controvèrsia sorgida en la seva interpretació o execució s’interpretarà a partir de la legislació espanyola.
Així mateix, l’empresa TESLA INDUSTRIAL,SAU i l’usuari acorden sotmetre’s expressament, als jutjats i tribunals de la Terrassa, amb renuncia de qualsevol altra fur general o especial que els pogués correspondre.